J.nr. 339449 / LV INTERLEX Advokater

Strandvejen 94

8000 Århus C

Tlf. + 45 87 34 34 34

Advokat

Berit Kornbæk Boisen

Referat af ordinær generalforsamling Marienlyst Palæ

Den 18. maj 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Marienlyst Palæ på Hotel Marienlyst.

Til stede var:

Repræsentanter for følgende lejligheder: 551, 549, 545, 500, 527, 525, 504, 523, 646, 661, 660, 600, 547, 612/613/615, 552, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 539, 541, 540, 528, 501, 502, 506, 522, 507, 521, 508, 520, 519, 518, 511, 517, 512, 516, 513, 515, 514, 670/671, 640/641/643, 668/669, 666, 648, 664, 650, 652, 654/631/663, 630/631/633, 601, 628/629, 602, 626/627, 604, 624/625m, 606/607, 622/623, 608/609, 620/621, 610/611, 619 samt advokat Berit Kornbæk Boisen.

Der forelå følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Aflæggelse af årsberetning for 2006 og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab for 2006 med påtegning fra revisor.

 3. Godkendelse af budget og a conto opkrævninger for 2007

 4. Valg af formand til bestyrelsen.

 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

 6. Valg af revisor.

 7. Forslag fra medlemmer.

 1. Forslag om vedtægtsændring, vedtægternes § 7

 2. Forslag om bemyndigelse til sagsanlæg mod lejeren i ejendommen

 3. Orientering om stigning i den offentlige ejendomsvurdering

 1. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent:

Advokat Berit Kornbæk Boisen blev valgt som dirigent og referent. Advokat Berit Kornbæk Boisen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. I den forbindelse blev det bemærket at advokat Berit Kornbæk Boisen var i besiddelse af fuldmagt fra lejlighed nr. 612/613/615, 552, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 542, 539, 541, 540, 528, 501, 502, 506, 522, 507, 521, 508, 520, 519, 518, 511, 517, 512, 516, 513, 515, 514, 670/671, 640/641/643, 668/669, 666, 648, 664, 650, 652, 654/631/663, 630/631/633, 601, 628/629, 602, 626/627, 604, 624/625m, 606/607, 622/623, 608/609, 620/621, 610/611, 619.

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning for 2006 og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab for 2006 med påtegning fra revisor:

Formanden Torben Aagaard aflagde beretning for året 2006. Beretningen vedlægges i kopi.

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 3 – Godkendelse af budget og a conto opkrævninger for 2007:

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik budgetforslaget der tidligere er udsendt. Der blev samtidig udleveret oversigt over kommende månedlige nettoleje efter forhøjelsen af fællesudgifterne men med samtidig forhøjelse af bruttolejen p.g.a. regulering 1. juni 2007 i forhold til hotellet. Til de ejere der ikke deltog på generalforsamlingen vedlægges den oversigt i kopi.

Ad 4 – Valg af formand til bestyrelsen:

Formand Torben Aagaard blev genvalgt som formand.

Ad 5 – Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:

Thomas Neerskov, lejl. 547 og 660 og Eric Berner, lejl. 525 blev valgt som menige medlemmer til bestyrelsen.

Nicolai Larsen, lejl. 661 blev valgt som 1. suppleant og David Onuoha, lejl. 545 blev valgt som 2. suppleant.

Ad 6 – Valg af revisor:

Som revisor blev Interlex Advokater genvalgt.

Ad 7 – Forslag fra medlemmer:

 1. Forslaget om vedtægtsændring, hvor vedtægternes § 7 stk. 1 ændres til ”Hvert år i Kristi himmelfarts ferien afholdes ordinær generalforsamling i Helsingør Kommune. Dagsordenen for denne skal mindst omfatte følgende punkter:” blev enstemmigt vedtaget med kvalificeret flertal jf. vedtægternes bestemmelser herom.

 1. Der var fra bestyrelsen stillet forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til på vegne af ejerforeningen at anlægge sag mod lejeren i ejendommen og dette i anledning af de uoverensstemmelser der er med lejeren om dennes forpligtelser vedrørende ejernes dispositionsperioder, herunder nøgleudlevering m.v. Punktet blev debatteret og der blev givet udtryk for at bestyrelsen bakkes op om det eksisterende arbejde.

Bestyrelsen blev herefter bemyndiget til at anlægge sag mod lejeren i ejendommen, dog under forudsætning af at der er tale om en enig bestyrelse og at ejeren forinden stævning udtages er blevet orienteret om forhandlingsforløbet og resultatet af dette. Dette således at ejerne får mulighed for at ytre sig inden bestyrelsen træffer den endelige beslutning om at udtage stævning i sagen.

 1. Advokat Berit Kornbæk Boisen orienterede om konsekvensen af stigningen i den offentlige ejendomsvurdering på lejlighederne, herunder konsekvenserne af at anvende henholdsvis virksomhedsskatteordning og sommerhusregelen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst vedrørende lejlighederne.

Advokat Berit Kornbæk Boisen orienterede om, at hun på vegne af de enkelte ejere – forudsat de ytre ønske herom – vil indgive en kollektiv klage til myndighederne. En sådan klage skal være indgivet inden den 1. juli 2007.

Såfremt man ønsker at få medtaget sin lejlighed og dermed vurdering i 2007 skal advokat Berit Kornbæk Boisen have modtaget kopi af den offentlige ejendomsvurdering 2007 på den pågældende lejlighed senest den 18. juni 2007.

”Tilmelding” samt fremsendelse af bilag skal ske til Berit Kornbæk Boisens kontor, Strandvejen 94, 8000 Århus C.

Ad 8 – Eventuelt:

Maiken Berner satte forslag om at etablere et fælleskøkken for enden af gangen, hvor der p.t. er depotrum. Der kunne som sådan ikke stemmes om forslaget men generalforsamlingen ytrede sig positivt om forslaget. På baggrund heraf påtog Maiken Berner sig opgaven med at indhente tilbud på etableringen af køkkenet. Når sådan et tilbud foreligger, vil ejerne blive orienteret nærmere. For en god ordens skyld vedlægges Maiken Berners forslag i kopi.

Der blev yderligere fremsat forslag om etablering af depotrum i lejlighederne til ejernes personlige effekter. Maiken Berner påtog sig at indhente tilbud herpå samtidig med indhentelsen af tilbud vedrørende etablering af køkken.

Det blev drøftet at der mangler service i lejlighederne. Det er et punkt der skal medtages overfor hotellet ved de nærmere drøftelser herom.

Endelig blev der fremsat en anbefaling af en hjemmeside www.godsommer.dk til annoncering af udlejning.

Efter ønske fra en række ejere vedlægges kopi af den lejeaftale der foreligger mellem ejerforeningen og hotellet.

Da der ikke forelå yderligere hævede dirigenten generalforsamlingen

Som referent og dirigent:

Berit Kornbæk Boisen

Advokat (L)