J.nr. 339449 / MKD INTERLEX Advokater

Strandvejen 94

8000 Århus C

Tlf. + 45 87 34 34 34

Advokat

Berit Kornbæk Boisen

Referat af ordinær generalforsamling i

Ejerforeningen Marienlyst Palæ

Fredag den 2. maj 2008 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Marienlyst Palæ på Hotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør.

Der forelå følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.

 2. Aflæggelse af årsberetning for den senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab 2007.

 3. Godkendelse af budget 2008 samt og a conto opkrævninger for 2008.

 4. Valg af formand til bestyrelsen.

 5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

 6. Valg af revisor.

 7. Forslag fra medlemmer

 1. Forslag fra bestyrelsen om at begære Marienlyst Palæ fritaget for dækningsafgift jf. tidligere fremsendt materiale.

 1. Stillingtagen til hvorvidt der skal begæres syn og skøn i sagen mod WR Entreprise i relation til manglende udbedring af mangler konstateret på 5 års gennemgangen.

 1. Køkken.

 1. Eventuelt.

Til stede var:

Repræsentanter for lejl. 1-3, 4, 6-8, 10-12, 14-16, 18, 20-25, 27-29, 32, 36-42, 44, 46-56, 58-61, 63, 65-69, 71, 73-80 og 82 samt advokat Berit Kornbæk Boisen.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent:

Til dirigent valgtes Advokat Berit Kornbæk Boisen der indledningsvis konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning for det seneste forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab 2008:

Formand Torben Aagaard aflagde beretning, som vedlægges i kopi.

I forbindelse med formandens aflæggelse af beretning, blev etablering af det nye fjernvarmeanlæg drøftet. Generalforsamlingen fandt det hensigtsmæssigt, at formanden og advokat Berit Kornbæk Boisen går i dialog med hotellet desangående. Orientering herom vil blive fremsendt.

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik årsregnskab for 2007, hvorefter dette blev godkendt.

Ad 3 – Godkendelse af budget 2008 samt og a conto opkrævninger for 2008:

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik budget for 2008 samt konsekvensen af opkrævningerne for 2008, jfr. pkt. 7 c udgik posten til etablering af fælleskøkken, hvorefter de samlede fællesudgifter for 2008 blev budgetteret til kr. 319.770,00.

Der vedlægges korrigeret oversigt over konsekvensen af det nu vedtagne budget.

For en god ordens skyld henledes opmærksomheden på, at budgettet er gældende fra 1. januar 2008, hvorfor der vil ske en korrektion ved opkrævningen af fællesudgifter for juni måned 2008.

Ad 4 – Valg af formand til bestyrelsen:

Til formand for bestyrelsen genvalgtes Torben Aagaard.

Ad 5 – Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:

Som øvrige menige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Thomas Neerskov og Erik Berner.

Ad 6 – Valg af revisor:

Som revisor genvalgtes Interlex Advokater.

Ad 7 – Forslag fra medlemmer – A:

Problemstillingen om Marienlyst Palæs pålæg af dækningsafgift blev drøftet.
Det blev herefter aftalt, at advokat Berit Kornbæk Boisen bemyndiges til at foretage vurderingen af, hvorvidt der skal ansøges om fritagelse for dækningsafgift.

Bemyndigelsen forudsætter, at bestyrelsen samtykker i beslutningen.

Det blev samtidig drøftet, at stigningen i skatter og afgifter pålagt ejendommen, kan væltes over på hotellet i henhold til kontrakten. Det er derfor vigtigt, at samtlige ejere senest den 20. maj indsender kopi af skatter og afgifter vedrørende deres pågældende ejerlejligheder for 2004 og 2008. Er opgørelsen ikke modtaget på den angivne dato kan opkrævningen ikke ske med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2008.

Ad 7 – Forslag fra medlemmer – B:

Forslaget om at fortsætte sagen mod WR Entrepriser, herunder begæring om syn og skøn blev vedtaget.

Ad 7 – Forslag fra medlemmer – C:

Forslaget om etablering af fælleskøkken i stueetagen blev drøftet. Som forslaget blev fremlagt kunne der ikke skabes flertal for forslaget. Erik Berner arbejder videre med forslaget, herunder en mere konkret form samt forestår en drøftelse med hotellet herom.

Ad 8 – Eventuelt:

Der blev stillet spørgsmål til depotskab til de enkelte lejligheder. Bestyrelsen arbejder videre med punktet, herunder om man kan få lov til at anvende depotskabe i kælderetagen.

Der forelå ikke yderligere og generalforsamlingen sluttede.

Århus den 7. maj 2008

Som referent:

Berit Kornbæk Boisen

Advokat (L)