J.nr. 339449 / SCH INTERLEX Advokater

Strandvejen 94

8000 Århus C

Tlf. + 45 87 34 34 34

Advokat

Berit Kornbæk Boisen

Referat af ordinær generalforsamling i

Ejerforeningen Marienlyst Palæ

Fredag den 23. maj 2009 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Marienlyst Palæ på Hotel Marienlyst, Nordre Strandvej 2, 3000 Helsingør.

Til stede var:

Repræsentanter for ejerlejlighed 7, 11, 15, 25, 26, 28, 32, 33, 67, 82 samt advokat Berit Kornbæk Boisen.

Der forelå følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Aflæggelse af årsberetning for den senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

  3. Godkendelse af budget og a conto opkrævninger.

  4. Valg af formand til bestyrelsen.

  5. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

  6. Valg af revisor.

  7. Forslag fra medlemmer.

  8. Eventuelt.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent:

Til dirigent valgtes Advokat Berit Kornbæk Boisen der indledningsvis konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Formand Torben Aagaard aflagde beretning, som vedlægges i kopi.

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik årsregnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Ad 3 – Godkendelse af budget og a conto opkrævninger:

Advokat Berit Kornbæk Boisen gennemgik budgettet og de deraf følgende a conto opkrævninger. Budgettet og de deraf følgende opkrævninger blev enstemmigt godkendt.

Ad 4 – Valg af formand til bestyrelsen:

Til formand for bestyrelsen genvalgtes Torben Aagaard.

Ad 5 – Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen:

Som øvrige menige bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Thomas Neerskov og Erik Berner.

Ad 6 – Valg af revisor:

Som revisor for foreningen valgtes Parley Vesterlund.

Ad 7 – Forslag fra medlemmer:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 8 – Eventuelt:

Under punktet eventuelt blev følgende drøftet – retningslinier for gæsternes fordelskort til brug for hotellet ønskes klarlagt. Det er afgørende, at gæsten orienterer hotellet om, at man gør brug af et fordelskort, inden man foretager bestilling. For så vidt angår brug af fordelskortet på kasinoet, undersøger formanden dette og information herom vil fremgå af foreningens hjemmeside.

Der blev fra generalforsamlingens side ytret ønske om, at der på hjemmesidens liste over ejernes telefonnumre og mail-adresser fremgår, hvorvidt de enkelte ejere er interesseret i at foretage udlejning i f.eks. sommerperioden. Man kan således sende en mail til formanden Torben Aagaard og angive, at man ønsker at foretage udlejning. Har en af de andre ejere et ønske om at leje en yderligere eller gæster, der mangler en, kan man således direkte rette henvendelse til denne ejer.

Der er fortsat ønske om at få etableret et aflåst skab udenfor lejlighederne, evt. i kælderen, til personlige genstande. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

Der forelå ikke yderligere og generalforsamlingen sluttede.

Århus den 23. maj 2009

Som referent:

Berit Kornbæk Boisen

Advokat (L)